Web授業参観-3       2022.4.14

技術員室からの火災を想定し、避難訓練が行われました。

また、災害時の生徒の安全確保を図るため、地区別集会・下校訓練が合わせて行われました。